بسم الله الرحمن الرحیم

آموزش اتوکد برای ترسیم با رایانه کاربری توسط آقای محمدحسن امینی (دانش آموز دوره ۲۳ مجتمع آموزشی سادات)