بسم الله الرحمن الرحیم

آموزش رایگان برنامه نویسی ++C در سه مجموعه مجزا توسط دانش آموزان دوره ۲۳ مجتمع آموزشی سادات

فیلم های آموزشی گروه آقایان امیرحسین عریضی و فرزاد مرادی

فیلم های آموزشی توسط آقای محمد عنایتی

فیلم های آموزشی توسط آقای محمدمعراج صادقی