معرفی مدرسه

دبیرستان سادات بخشی از مجتمع آموزشی سادات – وابسته به بنیاد رفاه مسلمین – است.