بسم الله الرحمن الرحیم

فیلم آموزش رایگان برنامه نویسی #C توسط آقای محمد یزدخواستی (دانش آموز دوره ۲۳ مجتمع آموزشی سادات)