بسم الله الرحمن الرحیم

ماراتن قله در راه است …

ویژه برنامه های ورزشی، فرهنگی و هنری برای دانش آموزان دبیرستان سادات دوره اول