اردوی رفاقت پایه نهم (دوره ۲۶) – این اردو به مورخه ۲۷ مهر ۱۴۰۲ در اردوگاه کشوری شهید بهشتی اصفهان به منظور افزایش سطح رفاقت دانش آموزان اجرا شد که شامل برنامه های متنوع ورزشی تفریحی و فرهنگی بود.

دانلود عکس دسته جمعی