هفتم مهرماه ۱۴۰۱ – اردوی المپیک پایه نهم
به لطف خداوند متعال این اردوی پرشور و با نشاط در اردوگاه کشوری شهید بهشتی اصفهان (باغ ابریشم) برگزار شد.
اهداف این اردو عبارت بود از:
۱- تفریح سالم و ایجاد شور و نشاط نسبی در شروع سال تحصیلی
۲- ایجاد نوعدوستی و تقویت دوستی ها
۳- انسجام کار تیمی و تبعیت از گروه
۴- مسئولیت پذیری
۵- یادگیری سبک زندگی ایرانی اسلامی