آبان ۱۴۰۱ – پس از ثبت نام نامزدین شورای دانش آموزی سال تحصیلی جاری و تبلیغات این عزیزان در محیط مدرسه، انتخابات رسمی برگزار شد که نتایج آراء اخذ شده به ترتیب از این قرار است:

علی حسین ذوفقاری (نهم)
سید محمدحسن فتحی (هفتم)
سیدساجد بنی لوحی و کیارش شهبازی (هشتم)
امیرمهدی تویسرکانی (نهم)
سیدمحمدهادی نقوی (هشتم)
علی نیلی (نهم)

از خداوند منان خواستار توفیق روزافزون برای این عزیزان هستیم و تلاش میکنیم ایشان را در در این امر مهم یاری دهیم تا به لطف خداوند متعال، تمرینی باشد برای کسب مسئولیتهای بزرگتر در آینده نزدیک آینده سازان این مرز و بوم.