بسم الله الرحمن الرحیم

مهرماه ۱۴۰۱ – به لطف خداوند متعال آغازی متفاوت نسبت به سالهای گذشته را تجربه نمودیم و مدرسه با حضور دانش آموزان نشاط و شور خاصی پیدا کرد.

از خداوند منان خواستاریم که این نعمت را بر ما حفظ کند و هر روز بر اینگونه نعمات بیافزاید.