بسم الله الرحمن الرحیم

پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۲ – اردوی المپیک پایه هشتم با برنامه های مفرح ورزشی فرهنگی در اردوگاه کشوری شهید بهشتی باغ ابریشم برای پایه هشتم برگزار گردید. امید است که چنین برنامه هایی موجب افزایش شور و نشاط دانش آموزان در ابتدای سال تحصیلی شود تا با انرژی بیشتر و بهتر بتوانند در طول ترم فعالیت نمایند.