اردیبهشت ۱۴۰۱ – شرکت گروهی دانش آموزان راه یافته از مرحله مقدماتی به مرحله نیمه نهایی لیگ علمی کشوری پایا