انتخابات شورای دانش آموزی مدرسه در آبان ۱۳۹۹ برگزار شد و برگزیدگان هر سه پایه به این شرح می باشند:

علیرضا نیکوبین
طه حق جویی
محمدمهدی کبیری
امیرصدرا یاریان
حسین باقری
ابوالفضل صالح
محمدحسن امینی
محمدامین رمضانی