کسب مقام دوم مسابقات بسکتبال و مقام سوم مسابقات تنیس روی میز ناحیه را به دانش آموزان عزیز و خانواده های ایشان تبریک عرض می نماییم.