به حول و قوه ی الهی، دانش آموزان دبیرستان دوره اول سادات در مسابقات فرهنگی ناحیه آموزش و پرورش به کسب مقاماتی نائل شدند که شرح آن از این قرار است:

ترتیل

مقامات اول: محمد شانه ساز زاده (پایه هفتم) و محمدصدرا سعادت نیا (پایه هشتم)

محمدصدرا سعادت نیا

محمد شانه ساز زاده

حفظ عادی

مقامات اول: علی تحویلیان (پایه هشتم) و محمدحسین نریمانی (پایه نهم)

محمدحسین نریمانی

علی تحویلیان

صحیفه سجادیه

مقام اول: محمدحسین مجیدی نژاد (پایه نهم)

محمدحسین مجیدی نژاد

احکام

مقامات اول: علی حمزه (پایه هفتم) و محمدعرفان اسماعیل زاده (پایه هشتم)

علی حمزه

محمدعرفان اسماعیل زاده

اذان

مقام دوم: علی نجارزادگان (پایه هشتم)

غلی نجارزادگان

نهج البلاغه

مقام دوم: صدرا زمانی (پایه نهم)

مقام سوم: امیرعلی مظاهری (پایه هشتم)

صدرا زمانی

امیرعلی مظاهری

مفاهیم

مقام سوم: محمدمسیح عراقی (پایه هشتم)

محمدمسیح عراقی