بخشی از برنامه های گردشی دانش آموزان دوره ۲۵ دبیرستان سادات در طرح پویش تابستان ۱۴۰۰ – کوه صفه