چهارشنبه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۱ – بازدید جمعی از دانش آموزان دبیرستان سادات دوره اول از شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان