برگزیدگان مسابقات قرآنی ناحیه۵ سال ۹۶-۹۵

//برگزیدگان مسابقات قرآنی ناحیه۵ سال ۹۶-۹۵

برگزیدگان مسابقات قرآنی ناحیه۵ سال ۹۶-۹۵

اسامی برگزیدگان مسابقات قرآنی و عترت ناحیه ۵ استان اصفهان

سال تحصیلی ۹۶-۹۵

رتبه و رشته پایه نام ونام خانوادگی نام آموزشگاه ملاحظات
اول قرائت هفتم امیرمهدی       سلطانی زاده سادات راهیابی به مرحله استانی
هشتم سیدمحمدحسین     بنای وطن راهیابی به مرحله استانی
نهم حسین            دهقانی راهیابی به مرحله استانی
اول اذان نهم امیر            کلاهدوزان سادات راهیابی به مرحله استانی
اول مفاهیم هفتم سیدمحمدامین       حسینی سادات راهیابی به مرحله استانی
هشتم علی           رضایی راهیابی به مرحله استانی
نهم محمدمهدی        آرمانیان راهیابی به مرحله استانی
دوم اذان هشتم محمدمهدی         وطنخواه سادات
دوم حفظ هفتم محمدحسین       نریمانی سادات
هشتم محمدمهدی         جانثاری
دوم احکام هفتم سیدرضا               رضوی سادات
نهم محمد            نوربخش سادات
سوم احکام هشتم حسام         سروش سادات
۱۳۹۶-۱-۲۰ ۰۶:۴۶:۲۴ +۰۰:۰۰فروردین ۲۰ام, ۱۳۹۶|موفقیت ها|