برنامه هفتگی پایه هشتم

برنامه هفتگی پایه هشتم

کلاس هشتم ۱

کلاس هشتم ۲

کلاس هشتم ۳

ساعت شروع صبحگاه ۷:۳۰ الی ۷:۴۵

* دانش آموزان باید قبل از اجرای صبحگاه در مدرسه حضور داشته باشند.

مراسم صبحگاه زنگ اول استراحت زنگ دوم استراحت زنگ سوم زنگ عبادت زنگ چهارم
۷:۳۰ ۷:۴۵ ۱۵ دقیقه ۹:۱۰ ۱۵ دقیقه ۱۰:۳۵ ۴۵ دقیقه ۱۲:۳۵
۷:۴۵ ۸:۵۵ ۱۰:۲۰ ۱۱:۴۵ ۱۳:۴۰
۱۳۹۶-۶-۲۷ ۰۸:۱۳:۴۱ +۰۰:۰۰شهریور ۲۷ام, ۱۳۹۶|برنامه هفتگی پایه هشتم|