برنامه هفتگی

برنامه هفتگی۱۳۹۷-۷-۱۷ ۰۵:۵۰:۵۳ +۰۰:۰۰

کلاس هفتم ۱

کلاس هفتم ۲

کلاس هفتم ۳

ساعت شروع صبحگاه ۷:۳۰ الی ۷:۴۵

* دانش آموزان باید قبل از اجرای صبحگاه در مدرسه حضور داشته باشند.

مراسم صبحگاه زنگ اول استراحت زنگ دوم استراحت زنگ سوم زنگ عبادت زنگ چهارم
۷:۳۰ ۷:۴۵ ۱۵ دقیقه ۹:۱۰ ۱۵ دقیقه ۱۰:۳۵ ۴۵ دقیقه ۱۲:۳۵
۷:۴۵ ۸:۵۵ ۱۰:۲۰ ۱۱:۴۵ ۱۳:۴۰