معرفی کادر اجرایی

/معرفی کادر اجرایی
معرفی کادر اجرایی۱۳۹۶-۶-۱۲ ۰۷:۴۷:۱۴ +۰۰:۰۰

مدیریت مدرسه

سید محسن فتحی

معاونت پایه هفتم

علی اجل لوئیان

سید علی موسوی

معاونت پایه هشتم

محمد مسجدی

جواد موحدیان عطار

معاونت پایه نهم

احمد فتورچیان

محمدرضا محمدی

معاونت پرورشی

احمد محققیان

معاونت اجرایی

عباس بهلولی

معاونت آموزشی

علی اصغر دوازده امامی

مشاوره

علیرضا صادقی

معاونت فناوری

پیام پیلتن

سید مهدی مدرس صادقی